נוטריון - קווים לדמותו

רובנו יודעים כי רופא עוסק בריפוי אנשים, וטרינר בריפוי חיות, מורה בהוראה ולעיתים גם בחינוך. אולם, האם רובינו יודעים במה עוסק הנוטריון? מהם תפקידיו וסמכויותיו? על תשובות אלו ונוספות ננסה לענות בשורות הבאות. כדי לזכות בתואר נוטריון, על המועמד להיות חבר לשכת עורכי הדין, אזרח ישראל וכן לעסוק במקצועו 15 שנים לפחות. בנסיבות מסוימות מאפשר החוק גם לעורך דין בעל ותק של 10 שנים בלבד להתמנות לנוטריון.

מועמד העונה על דרישות החוק, רשאי להגיש בקשה להתמנות כנוטריון לועדת רשיונות אשר ממנה שר המשפטים ובה שבעה חברים. לאחר שהועדה אישרה מתן רשיון נוטריון למועמד לפני שיתחיל לכהן עליו לחתום את שמו בפנקס אשר בו מפורטת הרשימה המלאה של הנוטריונים המכהנים בישראל.

לנוטריון מוענקות סמכויות ייחודיות וחשובות. בין היתר, נוטריון מוסמך לאשר: חתימה על מסמך, שהחתום על מסמך היה מורשה חתימה, נכונות של העתק למסמך, נכונות של תרגום למסמך, לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת. לאשר שאדם פלוני חי ונכונותה של רשימת פריטים. לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין.

הנוטריון מאשר מסמך לאחר שבדק את כל הטעון בדיקה לשביעות רצונו והשתכנע כי אכן המסמך ראוי לאישור או לאימות הנוטריוני. האישור הנוטריוני נעשה על-ידי הטבעת חותמו של הנוטריון על גבי המסמך ובחתימת הנוטריון עצמו. חותם הנוטריון להבדיל מחותמת רגילה, בולט מעל גבי המסמך ומוטבע על גביו לאחר שכל דפי המסמך המאושר נשזרים יחדיו בסרט אשר מעיד כי אומתו על ידי הנוטריון. לאחר שניתן אישור הנוטריון, המסמך המאושר יכול לשמש כראיה בכל הליך משפטי וכן כהוכחה לביצוע פעולה המקנה זכויות וחובות משפטיות. למשל, ייפוי כוח נוטריוני המוענק לאדם א', למכור דירה השייכת לאדם ב' ולחתום לשם כך על כל מסמך הנדרש על ידי גוף או רשות.

היות ותפקידו של הנוטריון הינו תפקיד אמון, הנוטריון כפוף למערכת כללי אתיקה בנוסף לאלה החלים עליו מכוח היותו חבר לשכת עורכי הדין. בין היתר, נדרש הנוטריון לשמור על כבוד מקצועו ולהימנע מכל מעשה העלול לפגוע בו. לפעול בנאמנות ובמסירות למען לקוחותיו, להימנע מלשדל לקוחות לצורך השגת עבודה ולא לעבוד כשכיר. בנוסף, לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על-ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על-פי דין, זולת אם נאמר אחרת בחוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.

בעת מתן שירותים נוטריונים, חלות על הנוטריון מגבלות מיוחדות הנובעות מאופי תפקידו. לנוטריון אסור להשתמש בסמכויותיו כנוטריון בעניין הנוגע לו עצמו, לקרוב משפחתו, לשותפו, לעובד משרדו או לחברה הנמצאת בשליטתו. אסור לנוטריון לאמת חתימת אדם על מסמך ללא שהחותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך. אסור לו לאשר שמסמך פלוני הוא העתק נכון למקור, אלא אם המקור הוצג בפניו והוא השווה את המקור להעתק ומצאם שווים. אסור לנוטריון לאשר שרשימת מלאי נכונה אלא אם הוא ערך אותה או שהיא נערכה בפניו. אסור לנוטריון לאשר נכונות של תרגום אלא אם כן הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו. אסור לנוטריון לאשר כי במועד ספציפי, אדם כלשהו בחיים אלא אם עמד לפניו אותו אדם באותו יום וזוהה על-ידי הנוטריון.

על-פי חוק הנוטריונים, על הנוטריון לנהל ולשמור מסמכים שערך או אישר. על הנוטריון לנהל ספרים בקשר לעבודתו כנוטריון ולפרט בהם פעולותיו כנוטריון. כמו כן, עליו לשמור העתק של כל מסמך ואישור נוטריוני שהוכן על-ידו, לתקופה של שבע שנים. בתקופת פעילותו של הנוטריון עליו להמציא לידי בעל זכות העתק מאושר של כל מסמך שברשותו. בעל זכות הוא מי שערך את המסמך המקורי, מי שחתם עליו, מי שהוענקו לו זכויות על-פי אותו מסמך וכן מי שהוסמך כדין. למשל, על-פי צו בית משפט. פרט לאלה, חל איסור על נוטריון למסור העתק של מסמך נוטריוני לכל אדם אחר.

כשנוטריון נפטר או חדל לתפקד, מועברים מסמכיו למשמרת אל הארכיון המרכזי למסמכים נוטריונים. הגישה למסמך בארכיון ניתנת למי שהייתה לו זכות לקבל את אותו מסמך מאת הנוטריון אשר ערך את המסמך המקורי. בדרך זו נשמרת רציפות הגישה למסמכים הנוטריונים.

הנוטריון חב חובת נאמנות וזהירות כלפי הציבור הרחב, היות ועל סמך אישור נוטריוני נעשות פעמים רבות פעולות משפטיות. לפיכך, נוטריון המתרשל במתן שירות נוטריוני, עלול, בנסיבות מסוימות, להימצא חייב בנזיקין בגין רשלנות מקצועית כלפי אדם שאין ולא היה לו עמו כל קשר עסקי, וזאת רק משום שאותו אדם הסתמך על האישור הנוטריוני שנתן הנוטריון וכתוצאה מכך נגרם לאותו אדם נזק.

כל האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי.

הכותב רום קובי, עורך דין לענייני הוצאה לפועל ומוסמך לעזור לחייבים בענייני בקשות איחוד תיקים, פשיטת רגל וטיפול מול תהליכי כינוס נכסים. פועל לעזרת זכאים בגבייה וענייני צ'קים חוזרים.

X
Loading